The persistent personal undermining of Carl Sargeant

This is hard to write, but it needs to be said. Yesterday I told a couple of journalists that there had been deliberate personal undermining of Carl Sargeant from within the Welsh Labour Government over several years.

I am not going to name names today. But I made a complaint to the First Minister about one aspect of this, of which I had direct evidence, in the autumn of 2014. An informal investigation was undertaken. I then asked for it to be made formal. I was told it would be. I was never shown the outcome. There was no due process.

After some weeks, Carl and I talked about this, and came to the conclusion that nothing would be done, and we should just get on with our jobs. Under the Fixed-Term Parliaments Act, a General Election was due; we both had legislation to take through – I had the Violence against Women Bill, which Carl had provided the drive for, and a White Paper on Local Government to get out; we each had a long list of family, political, constituency and ministerial commitments; and in politics you don’t waste time and energy, your most important resources, on pointless activity.

I have some of this documented in my personal diaries. When you keep a personal diary in politics, you do so for a number of reasons. In part, possibly, for publication; in part, to keep a note of how things develop at interesting times; sometimes, just to keep a sense of chronology; in part, to work things out in your own mind; sometimes to let off steam, or for private therapy. Some things you think you will never publish. I am currently reading the latest volume of Alastair Campbell’s diaries, in which, amongst other things, he is reflecting on how and in what form to publish: he is given the advice, valuable and wise, not to use the diaries to settle scores.

There are two points I want to make. The first goes to the question of due process. Carl’s solicitor, his family and friends, believe that he was not given the benefit of due process over the complaints made against him, and that the interviews given on Monday by the First Minister prejudiced any inquiry in themselves.

Friends in north Wales tell me those interviews fuelled Carl’s despair.

But in terms of due process, they undermined what had been set in train when the issue had been handed off to the Labour Party last Friday.

There was no due process either when I made my complaint to the First Minister in 2014.

The second point goes to Carl’s state of mind. For too much of the 2011-16 Assembly, the atmosphere on the Fifth Floor, the Ministerial Floor in Ty Hywel, was toxic: minor bullying, mind-games, power-games, favouritism, inconsistency of treatment to different ministers, deliberate personal undermining on occasion. The undermining was of ministers, deputy ministers and special advisers. Some of this undermining was shared as gossip with people outside the government: I know this from comments made to me by a prominent outsider close to government who always likes to affect an awareness of what is really happening ‘on the Fifth Floor’.

I found that the atmosphere was unquestionably worse after I returned to government in September 2014 than it had been in the period May 2011- June 2013. Carl was unquestionably the target of some of this behaviour. The relentless drip-drip of disinformation – and worse – had a strain on his and others’ mental health.  The First Minister was made aware of this by several ministers, including myself. Nothing was done.

In a normal workplace, it would have been tackled.

It was damaging to the mental health of ministers and special advisers.

Speaking personally, I know that my own mental health has been a lot better since leaving politics.

Twenty years ago today, Wales voted for a National Assembly.

Twenty years ago today, Wales voted to create a National Assembly  the only political institution the people of Wales have ever voted to have.

I wrote this in February about the campaign. I have posted some pictures from 1997 on my Tumblr site. My book on the campaign can be bought from Seren. Today we are holding a conference on the anniversary, with the Wales Governance Centre and the Institute for Welsh Affairs.

Metropolitan provincialism and the Welsh Language

I wrote an article for the Welsh language magazine Barn on some of the recent London-based media items on the Welsh Language. The article follows in both Welsh and English.

Barn

 

Taleithgarwch Dinesig a’r Iaith Gymraeg

 

 

Leighton Andrews

 

Dros yr haf cafwyd erthyglau neu eitemau anwybodus yn y Guardian, The Times a Newsnight ynghylch yr iaith Gymraeg. Oherwydd y cyflymder ymateb a ganiateir gan gyfryngau cymdeithasol heddiw, gorfu iddynt oll amddifyn eu hunain rhag beirniadaeth sylweddol cefnogwyr yr iaith Gymraeg, boed rheini yn siarad yr iaith ai peidio. Dywedodd fy nghysylltiadau i yn y ddau bapur newydd yn ddioed y bu’r ddadansoddi golygyddol mewnol yr un mor hallt. O ganlyniad cyhoeddodd y ddau bapur yn fuan wedyn erthyglau ystyriol a oedd yn fwy cefnogol i’r iaith.

 

Roedd ymateb staff yn y BBC a gynddeiriogwyd gan Newsnight yn gyhoeddus a buan, er i ffynonellau swyddogol dewi tan ar ôl darlledu ymddiheuriad llugoer braidd Newsnight. Wedi hyn oll, cyfaddefodd y BBC y gallasai’r item fod wedi bod yn drafodaeth well pe bai siaradwr Cymraeg yn bresennol.

 

Mae’r traethiadau ysbeidiol hyn yn amlygu problem ehangach pan ddaw hi’n fater o drafod yr iaith Gymraeg a Chymru. Mae gan y Deyrnas Gyfunol un o’r sectorau papur newydd mwyaf canoledig yn Ewrop. Roedd gan y BBC, ysgrifennodd ei chyn-olygydd gwleidyddol Andrew Marr unwaith, duedd diwylliannol ddinesig ryddfrydol. Bu agwedd Newsnight tuag at rannau eraill o’r BBC, hyd yn oed oddi fun i’r uned newyddion a materion cyfoes yn Llundain, yn drahaus erioed. Bu i Marr a Martin Kettle y Guardian, bitïo methiant cyfryngau Llundain i drafod y Deyrnas Gyfunol a’i dadlennu hi iddi hi ei hun, gan fethu i helaethu dealltwriaeth pobl mewn gwahanol ardaloedd, dinasoedd, rhanbarthau ac o wahanol genhedloedd o lefydd a diwylliannau eraill. Galwodd Kenneth O. Morgan a Raymond Williams ill dau yn unigol yr agwedd hon yn ‘daleithgarwch dinesig’ (‘metropolitan provincialism’).

 

Ar ôl bron ugain maligned o ddatganoli, dylem allu disgwyl gwell, ond nid wyf yn disgwyl i hynny ddigwydd. Dyna pam y bu i’n Tasglu diweddar ar newyddion digidol ac anghenion gwybodaeth y Cynulliad godi’r posibilrwydd o blatfform newyddion digidol i’r Cynulliad.

 

Mae ystafelloedd newyddion Llundain yn darganfod y Gymraeg yn unig pan maent am wneud hwyl ar ben beth sydd iddyn nhw yn rhyfedd, neu yn egsotig neu yn wyrdroad o’r norm iaith Saesneg. Y storïau na chȃnt eu hadrodd yw’r rhai am amrywiaeth siaradwyr y Gymraeg; am lwyddiant addysg ddwyieithog; taw dwyieithogrwydd yw’r norm yn Ewrop a thu hwnt; a’r llwyddiant gwleidyddol a ddangosir trwy’r polisïau i feithrin y Gymraeg dros y 60 mlynedd diwethaf.

 

Ges i fy magu yn ddi-Gymraeg: er fod fy mamgu o Ddinas Cross yn Sir Benfro, a symudodd i’r Barri ar droad yr ugeinfed ganrif, yn medru’r iaith, ni throsglwyddodd yr iaith i fy nhad. Nawr gallaf gynnal sgyrsiau yn Gymraeg, wneud areithiau yn Gymraeg, gynnal cyfweliadau yn Gymraeg, ac yn bwysicaf oll gallaf siarad Cymraeg fel tadcu i’m wyres hynaf. Mae hanes y Gymraeg yn hanes llwyddiant Prydeinig a gresyn na all golygyddion Llundain weld hynny.

 

 

 

 

Metropolitan provincialism and the Welsh Language

 

Leighton Andrews

 

This summer the Guardian, The Times and BBC Newsnight all ran ill-informed articles or items about the Welsh Language. With the speed of response allowed by social media today, each was immediately placed on the defensive by the concentrated criticism from supporters of the Welsh Language, whether they spoke Welsh or not. My own contacts at the two newspapers very swiftly told me that the internal editorial post-mortem was also fierce. Both publications subsequently published critical pieces more supportive of the language.

 

The reaction from BBC staff appalled by Newsnight was public and prompt, although official sources were silent until after Newsnight broadcast something of a half-hearted apology. Subsequently, the BBC has admitted that the item would have been better debated with the presence of a Welsh-speaker.

 

These spasmodic commentaries demonstrate a wider problem when it comes to UK coverage of the Welsh Language and Wales. The UK has one of the most centralized newspaper sectors in Europe. The BBC, its presenter and former political editor Andrew Marr once wrote, had an urban cultural liberal bias. Newsnight has always demonstrated an arrogance to other parts of the BBC, even within its London news and current affairs operation. Both Marr and the Guardian’s Martin Kettle have lamented the failure of London media to report the UK to itself, helping a widening understanding by people in different districts, towns, cities, regions and nations of other places and their cultures. Kenneth O. Morgan and Raymond Williams separately called this attitude ‘metropolitan provincialism’.

 

After almost 20 years of devolution, we should expect better, but I do not expect that to happen. That’s why our recent Task Force report on the Assembly’s digital news and information requirements raised the possibility of an Assembly digital content platform.

 

Newsrooms in London only discover Welsh when they want to poke fun at its perceived quaintness or exoticism or deviation from the English-speaking norm. The unreported stories are about the diversity of Welsh-speakers in Wales; the growth of Welsh-medium education; the fact that bilingualism is the norm in Europe and beyond; and the political success that Welsh language policy demonstrates over the last 60 years.

 

I grew up not speaking Welsh: though my grandmother from Dinas Cross in Pembrokeshire who moved to Barry sometime before the turn of the twentieth century had the language, it was never passed to my father. Now I can hold conversations in Welsh, makes speeches in Welsh, do interviews in Welsh, and more importantly speak Welsh as Tadcu to my elder grand-daughter. The story of Welsh is a British success story, and it’s a shame that London editors can’t see it.

 

Digital News and Information from the Assembly

Twenty years ago this September, the people of Wales voted in favour of having their own National Assembly. It’s the only political institution the people of Wales have ever voted to have. This week we have published our report on how the National Assembly can deepen its relationship with the people of Wales through digital communications and social media.

Our focus has been on the Welsh citizen – the potential user of the Assembly platform and services. Our starting point is that all Assembly communications should be designed with a citizen/user interest at their heart, with a presumption of Open Data, seeking to build long-term relationships with the citizens of Wales.

In our report we set out how the National Assembly can use modern digital communication and social media channels to identify what people are thinking and concerned about, to collect evidence, information and opinion, and to engage in real-time with people in local communities and communities of interest. The same media can then allow the Assembly to share with citizens directly how their elected representatives, individually and collectively, are seeking to respond to those issues.

Our proposals in some areas are radical. We want the Assembly, its Members and staff, to understand that they are content creators: the Assembly is a content platform which captures facts, information, data, commentary, opinion, and analysis, both written and audiovisual, that leads – or sometimes consciously doesn’t lead – to action. Properly organised, this is a profound, valuable and democratic digital space which reflects the nation’s conversations about the issues which are of most concern to it. It should be innovative, creative, and inspirational.

Our group contained people with a diverse range of relevant skills, including the media, education, digital content and social media developments, which has enabled us to make practical proposals for improving the Assembly’s operations.

Our recommendations are diverse. They include these suggestions:

  1. The Assembly should lead the way and establish an integrated content service using social media and other channels (such as dedicated email newsletters) to engage directly with the people of Wales.
  2. The Assembly should put people – rather than the institution and its processes – at the heart of topical news stories and aim for an emotional connection.
  3. The Assembly should create content that helps people understand the connections, differences and working relationships between the Assembly and other key organisations in Welsh public life to address the democratic information deficit.
  4. Senedd TV must be more user-friendly, with a simple tool allowing anyone to quickly find and clip footage which can be included in video packages or embedded on Member pages, external websites and social media platforms.
  5. Smart social media analytics should be adopted to identify online conversations and communities, and allow the Assembly to become involved in these discussions.
  6. The Assembly must exploit every alternative to the press release as a means of promoting its work. Maps, infographics, blogs and neat summaries all have the potential to articulate difficult messaging in a memorable way.
  7. A dedicated, easy to use National Assembly for Wales area should be established on the Hwb resource repository with resources for teaching that are mapped to the needs of the new curriculum currently being developed.
  8. The Assembly should establish strong contacts with Welsh Higher and Further Education Institutions to facilitate easier engagement with the Senedd and explore the potential of developing a MOOC (Massive Open Online Course) about its work.
  9. Social media platforms best suited to engage with young people and learners should be adopted, in line with current trends. The Assembly should embrace the potential for digital engagement utilising other platforms such as Skype, Facetime, Virtual Reality or Augmented Reality.
  10. Further thought should be given to the visitor experience at the Senedd and the Pierhead, including the use of projection, video walls, Virtual and Augmented Reality on the estate, inside and outside the Senedd and Pierhead.

We also recommend that the 20th anniversary of the Assembly opening in 2019 is at the heart of a campaign to promote the stories of devolution, and recommend to the Llywydd that she consider organising A Festival of Welsh Democracy to coincide with that anniversary.

In voting for a National Assembly twenty years ago, the people of Wales created a new democratic institution operating, it is fair to say, in a fragmented public sphere. Though the National Assembly was born at the time of digital developments in our media, in practice we built a new Welsh public polity in the absence of a coherent Welsh public sphere. It was not our job as a group to consider the Welsh media and its structural challenges – committees of the Assembly have been looking at those themselves. Our task was to help the National Assembly establish how best to build a deep, genuine and continuous dialogue with the people of Wales. This is our report. Let the debates begin!

 

Twenty years since Yes for Wales

Twenty years ago we had launched the Yes for Wales campaign, which was of course dependent on Labour winning the 1997 General Election campaign and implementing its referendum promise.

In September, we are planning a conference to mark the twentieth anniversary of Wales’s historic vote. More soon.

In the meantime, I wrote this about the launch of the 1997 campaign recently. You’ll find some entertaining photographs from the campaign on my Tumblr site here